REGULAMIN DO UMOWY O WYKONANIE 
Usługi doradczej w zakresie wdrożeń transformacji cyfrowych i przejścia firmy na rozwiązania klasy ERP


§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki przeprowadzenia przez Wykonawcę audytu i udostępniania do testowania Oprogramowania oferowanego w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego Ofertę na świadczenie przez Wykonawcę usług doradczych w zakresie wdrożeń transformacji cyfrowych i przejścia Zamawiającego na rozwiązania klasy ERP.
 2. Regulamin ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym postanowieniami zaakceptowanej przez Zamawiającego Oferty. W przypadku kolizji postanowień zaakceptowanej przez Zamawiającego Oferty z postanowieniami niniejszego Regulaminu pierwszeństwo będą miały postanowienia Oferty. 


§ 2

 1. Wykonawcą usługi doradczej jest 4biznes.eu sp. z o. o. z siedzibą w Pelplinie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sambora 17, Pelplin,83-130) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000424988, NIP: 5932593567; REGON: 221679851, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@4biznes.eu. (dalej jako: „Wykonawcą”).
 2. Wykonawca świadczy usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Wykonawca oświadcza, że jest przedstawicielem Odoo 5, Rue Laid Burniat - 1348 Louvain-la-Neuve – Belgium (dalej jako: „Odoo”), który oferuje do korzystania oprogramowanie ERP  (dalej jako: „Oprogramowanie”) i w oparciu o tę współpracę Wykonawca jest uprawniony do pośredniczenia w sprzedaży Oprogramowania, oferowania jego wersji testowej oraz wdrażania u Zamawiającego Oprogramowania. 

§ 3

Definicje:

 1. Błąd krytyczny – błąd systemu, którego skutkiem jest całkowite zatrzymanie pracy Oprogramowania lub zmiana funkcjonalności jednego lub więcej modułów Oprogramowania w sposób uniemożliwiający korzystanie z Oprogramowania.
 2. Konto testowe – dotyczy 30 – dniowego okresu testowego Oprogramowania z dostępem do funkcji oferowanych przez Odoo. Zakres funkcji może być ograniczony przez Odoo. Konto testowe po zakończeniu okresu testowego i nie wykupieniu subskrypcji jest usuwane na wyraźne żądanie Zamawiającego, które należy wysłać na adres: info@4biznes.eu. W przypadku braku wyraźnego żądania usunięcia Konta testowego, Wykonawca zastrzega sobie możliwość wysyłania informacji na temat Oprogramowania.
 3. Okres testowy – wskazany przez Wykonawcę okres kolejnych 30 (trzydzieści) dni, w którym korzystanie z Konta testowego i udostępnionego przez Zamawiającego Oprogramowania jest darmowe.
 4. Panel – udostępniony przez Odoo indywidualny panel, zapewniający dostęp do prowadzonego w Serwisie Konta testowego, umożliwiający korzystanie z Oprogramowania.
 5. Serwis – strona internetowa prowadzona przez 4biznes.eu Sp. z o.o. pod domeną 4biznes.eu.
 6. Oferta – sporządzona przez Wykonawcę na piśmie lub w formie elektronicznej propozycja zawarcia Umowy na przeprowadzenie Usługi doradczej oraz korzystania z Oprogramowania w okresie testowym.
 7. Umowa – zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w wyniku akceptacji Oferty umowa na przeprowadzenie Audytu oraz korzystania z Oprogramowania w okresie testowym. Jeśli w Regulaminie może jest o postanowieniach Umowy to należy przez to rozumieć również postanowienia Oferty i niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawartej pomiędzy Stronami Umowy. 
 8. Umowa na usługę wdrożenia i utrzymania - umowa o świadczenie usług wdrożenia i utrzymania Oprogramowania ( Success Pack to wsparcie dla klienta w procesie wdrożenia Odoo. W ramach tego pakietu można umówić się na szkolenie, skonsultować jak poprawnie skonfigurować swoje procesy, otrzymać pomoc przy konfiguracji swojego środowiska oraz przystosowaniu Odoo do swoich potrzeb. Również można wykorzystać na zlecenie implementacji funkcjonalności zespołowi programistycznemu 4Biznes.eu ) zawierana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z chwilą akceptacji Regulaminu i Umowy przez Zamawiającego w momencie zakupu subskrypcji na czas powyżej 30 dni okresu testowego – w zależności od wybranej opcji, w języku polskim.

§ 4

Ze świadczonej przez Wykonawcę Usługi doradczej w zakresie wdrożeń transformacji mogą korzystać Klienci, którzy potwierdzą wolę zakupu wybranego Success Pack (Basic, Standard, Medium, Custom). Wykonawca wyłącza możliwość bezpośredniego korzystania z jego usług przez konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 5

 1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia u Zamawiającego Audytu polegającego analizie i modelowaniu procesów w przedsiębiorstwie Zamawiającego (dalej jako: „Audyt”).
 2. Czas trwania Audytu to 10 godzin.
 3. Audyt przeprowadzany jest w zależności od potrzeb w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy przez pracowników i współpracowników Wykonawcy.
 4. W celu poprawnego przeprowadzenia Audytu Zamawiający na prośbę Wykonawcy umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z procesami produkcyjnymi Zamawiającego poprzez wstęp do siedziby Zamawiającego lub rozmowę z personelem Zamawiającego. 
 5. W przypadku niemożliwości wykonania Audytu z winy Zamawiającego, w szczególności uniemożliwienia Wykonawcy wstępu do siedziby Zamawiającego lub rozmowy z personelem Zamawiającego, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu z trybie natychmiastowym, przy czym Wykonawca zwolniony jest ze wszystkich obowiązków wobec Zamawiającego a wynikających z rozwiązanej Umowy. 
 6. Po wykonaniu Audytu Wykonawca udostępni Zamawiającemu Oprogramowanie na okres testowy. 
 7. Udostępnienie Oprogramowania nastąpi poprzez skonfigurowanie przez Wykonawcę Oprogramowania dostarczonego w postaci linku do Zamawiającego. Link zostanie adres email Zamawiającego.
 8. W wyniku przeprowadzonego Audytu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie elektronicznej w programie Excel kosztorys zakupu i wdrożenia u Zamawiającego Oprogramowania. 
 9. Zamawiający, który skorzystał z Audytu ma prawo otrzymania oferty na usługę wdrożenia i utrzymaniową systemu ERP Odoo z bonifikatą. Wykonawca oferuje następujące pakiety: Success Pack Basic 5%, Success Pack Standard 6%, Success Pack Medium 7%.
 10. W ramach pakietu Success Pack Basic Wykonawca zapewnia 25h wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia Odoo. W ramach tego pakietu Zamawiający może skorzystać także z usługi szkoleniowej oferowanej przez Wykonawcę oraz doradczej w przedmiocie poprawności skonfigurowania swoich procesów, otrzymać pomoc przy konfiguracji swojego środowiska oraz przystosowania Odoo do swoich potrzeb. W ramach tego pakietu Zamawiający może wykorzystać W ramach pakietu Zamawiający może zlecić implementację funkcjonalności Wykonawcy. 
 11. Success Pack Standard zapewnia 50h wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia Odoo. W ramach tego pakietu Zamawiający może skorzystać także z usługi szkoleniowej oferowanej przez Wykonawcę oraz doradczej w przedmiocie poprawności skonfigurowania swoich procesów, otrzymać pomoc przy konfiguracji swojego środowiska oraz przystosowania Odoo do swoich potrzeb. W ramach tego pakietu Zamawiający może wykorzystać W ramach pakietu Zamawiający może zlecić implementację funkcjonalności Wykonawcy. 
 12. Success Pack Medium to zapewnia 75h wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia Odoo. W ramach tego pakietu Zamawiający może skorzystać także z usługi szkoleniowej oferowanej przez Wykonawcę oraz doradczej w przedmiocie poprawności skonfigurowania swoich procesów, otrzymać pomoc przy konfiguracji swojego środowiska oraz przystosowania Odoo do swoich potrzeb. W ramach tego pakietu Zamawiający może wykorzystać W ramach pakietu Zamawiający może zlecić implementację funkcjonalności Wykonawcy. 
 13. Success Pack Custom podlega indywidualnej wycenie.

§ 6

Celem skorzystania z Oprogramowania w okresie testowym Zamawiający musi spełniać co najmniej:

 1. posiadać komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
 2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej; 
 3. korzystać z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 20. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; 
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


§ 7

 1. Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Oprogramowania w okresie testowym, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem i Umową.
 2. Każde działanie Zamawiającego powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych podmiotów korzystających z Oprogramowania i Serwisu.
 3. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).


§ 8

 1. Aby móc korzystać z Oprogramowania w okresie testowania, konieczne jest założenie Konta testowego. Przed założeniem Konta testowego, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu i Umowy. Brak akceptacji warunków i zasad Regulaminu i Umowy uniemożliwia korzystanie z Oprogramowania w okresie testowym.
 2. Korzystanie z Oprogramowania w okresie testowym odbywa się na podstawie Regulaminu i Umowy, przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych. Procedurę zawierania Umowy określa niniejszy Regulamin.
 3. Zamawiający może uruchomić Okres Testowy, który służy zapoznaniu się przez Zamawiającego z funkcjonalnością Oprogramowania. Zakres świadczonych usług w okresie testowym może zostać ograniczony przez Wykonawcę lub Odoo.
 4. Za chwilę zawarcia Umowy na usługę wdrożenia i utrzymania uznaje się dzień, w którym Zamawiający zakupi subskrypcję i zaakceptuje postanowienia Oferty i Regulaminu do Umowy na usługę wdrożenia i utrzymania.
 5. Odoo lub Wykonawca mogą rozszerzyć zakres oferowanych usług i wprowadzić w tym celu stosowne zmiany do Regulaminu i Umowy bez zgody Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać uprawnień Zamawiającego z tytułu praw nabytych.
 6. Odoo lub Wykonawca zastrzegą sobie możliwość zawieszenia dostępu Zamawiającego do Oprogramowania w okresie testowym, w przypadku, gdy Zamawiający będzie wykorzystywał Oprogramowanie w sposób niezgodny z Umowa lub jego przeznaczeniem. O zawieszeniu dostępu do Konta testowego, Zamawiający zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. 


§ 9

 1. Umowa zawierana jest na czas określony tj. na czas realizacji i wdrożenia zaleceń Audytu.
 2. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie rodzi zobowiązań finansowych po żadnej ze Stron. 
 3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy Zamawiający swoim postępowaniem uniemożliwia Wykonawcy przeprowadzenie Audytu lub korzysta z Oprogramowania w okresie testowym w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy.


§ 10

 1. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za gromadzenie danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Wykonawca ani Odoo nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczanie przez Zamawiającego w Oprogramowaniu treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym lub naruszających normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 3. Wyłącznie Zamawiający jest odpowiedzialny za wprowadzane do Oprogramowania dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Oprogramowania, a także za osoby trzecie, które z jego powodu w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Oprogramowania i danych w nich zawartych. 
 4. Odoo ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za działania Zamawiającego sprzeczne z Regulaminem i Umową, w szczególności za niedopełnienie przez Zamawiającego obowiązków, które nakładają na niego właściwe przepisy prawa.
 5. Odoo ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Zamawiającego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 6. Wyłącznie Zamawiający jest odpowiedzialni za to, w jaki sposób korzysta z udostępnionego mu nieodpłatnie Oprogramowania.
 7. Zamawiający pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Odoo i Wykonawcę na własną odpowiedzialność.
 8. Zamawiający jest również odpowiedzialny za weryfikację wprowadzanych do Oprogramowania danych – Odoo ani Wykonawca nie ingerują w treść oraz zakres i rodzaj danych wprowadzanych do Oprogramowania. Zamawiający odpowiada także za prawidłowe i zgodne z prawem wprowadzanie do Oprogramowania i gromadzenie w nim wszelkich danych osobowych (tj. w szczególności zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami).
 9. Odoo ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za utratę zysków (lucrum cessans) lub jakiekolwiek szkody (damnum emergens), straty pośrednie, koszty i inne należności, jakie Zamawiający poniósł w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
 10. Korzystając z Oprogramowania, Zamawiający zwalnia Odoo i Wykonawcę z odpowiedzialności za utratę danych osobowych osób trzecich, które to dane zostały wprowadzone do Oprogramowania bądź zostały niewłaściwie wykorzystane lub w sposób nieuprawniony ujawnione w związku z brakiem u Zamawiającego odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Hasła lub Loginu, bądź udostępnieniem przez Zamawiającego Konta testowego osobom nieuprawnionym.
 11. Odoo ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Zamawiający posiada zawarte umowy.
 12. Odoo i Wykonawca dołożą wszelkiej staranności, aby Serwis i Oprogramowanie były wolne od błędów i dostęp do nich był bezwzględnie ciągły i nieprzerwany. Nie dotyczy to sytuacji, w której przerwa w dostępie jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od Odoo ani Wykonawcy (np. siła wyższa rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i którego skutkom nie można zapobiec - katastrofalne działania przyrody; akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego).
 13. Odoo ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności w szczególności, za wszelkie działania lub zaniechania Zamawiającego lub jego pracowników; jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań lub zaniechań Zamawiającego; przerwania dostarczania, utraty lub uszkodzenia danych; niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu usług z powodu niewłaściwego działania Oprogramowania. 
 14. Zamawiający będzie odpowiadał jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, którym przyznał dostęp do Oprogramowania.
 15. Odoo ani Wykonawca nie odpowiadają za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z Oprogramowania. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za straty poniesione przez Zamawiającego w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępie do Serwisu lub Oprogramowania.


§ 11

 1. Odoo udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Oprogramowania - na czas trwania Okresu testowego.
 2. Szczegóły dotyczące udzielonej licencji na Okres testowy określa Odoo na swojej stronie internetowej: https://www.odoo.com/terms.
 3. Zamawiający, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Oprogramowania, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 4. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Odoo lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.


§ 12

 1. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe Zamawiającego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom bez jego wyraźnej zgody, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Wykonawca na etapie okresu testowego.Po tym okresie administratorem danych osobowych jest Odoo. 
 3. Kwestię przetwarzania danych osobowych przez Odoo reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Odoo. 
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy i po jej zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych z Umową. Zamawiający ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z umowy) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie usług objętych Umową. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Zamawiającego.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiającego znajdują się w https://www.4biznes.eu/privacy.


§ 13

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zamawiający będzie mógł zrezygnować z realizacji Umowy, gdy nie zaakceptuje warunków nowego Regulaminu. W przypadku rezygnacji z korzystania z Oprogramowania, w związku ze zmianą warunków Regulaminu Zamawiający powinien niezwłocznie przesłać Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@4biznes.eu oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. 
 2. O każdych zmianach Regulaminu Wykonawca będzie informować każdego z Zamawiających poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany w Umowie. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od zawiadomienia.
 3. Wykonawca ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje dotyczące Zamawiających korzystających z Oprogramowania, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Zamawiającego, którego informacje te dotyczą.
 4. Wykonawca w okresie testowym zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Oprogramowania.
 5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie adresu, numeru telefonu i faksu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich niezbędnych do realizacji Umowy danych. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wszelką korespondencję wysłaną na poprzedni adres lub adres poczty elektronicznej, uznaje się za skutecznie doręczoną.
 6. Wszelkie spory między Stronami będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 7. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Stronami, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Wykonawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i Ofertą zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.